Aktualności

W marcu rusza nabór wniosków na wsparcie usług społecznych na terenie miasta i gminy Ełk

W 2019 r. dostępna będzie kolejna pula środków unijnych dla Ełku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z łącznej kwoty prawie 15 mln zł, aż 11 mln zł będzie przeznaczone na projekty z zakresu włączenia społecznego.

Pierwszy nabór wniosków już w marcu!

Wsparcie unijne może być skierowane do osób lub rodzin z terenu Miasta Ełk i/lub Gminy Ełk, które są zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, ich otoczenia oraz mieszkańców zaangażowanych w dany projekt.

Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w tym konkursie to 2,6 mln zł. Natomiast poziom dofinansowania może wynieść do 95% wydatków możliwych do poniesienia w ramach projektu.

Dofinansowanie można będzie pozyskać na:

1.Realizację zintegrowanych usług społecznych z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia , m.in. przez:

 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych
 • Wsparcie ofiar przemocy domowej
 • Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia
 • Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych
 • Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami
 • Usługi opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe)
 1. Realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.

(np. aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in:

 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk

Więcej informacji: UM Ełku – Biuro Związku ZIT MOF Ełk ul. Małeckich 3/12,tel. 87 732 6 240/184