Zrealizowano

Rozwój gospodarczy i nauka

 • Zakończenie budowy obwodnicy miasta Ełku w ramach III i IV etapu (4,7 km) – łączna długość obwodnicy 11,5 km.
 • Skuteczne zabieganie wraz z korporacjami samorządowymi o ustalenie przebiegu drogi ekspresowej „Via Baltica” i drogi kolejowej „Rail Baltica” przez Ełk i wpisania realizacji tych inwestycji na listę do pilnej realizacji i finansowania w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020.
 • Uzbrojenie około 30 ha gruntów inwestycyjnych w obszarze Parku Naukowo-Technologicznego oraz przy ul. Krzemowej w Ełku.
 • Rozszerzenie granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk o 23 ha gruntów miejskich znajdujących się w obszarze Parku Naukowo-Technologicznego.
 • Pozyskanie inwestorów, którzy stworzyli miejsca pracy w Strefie Ekonomicznej oraz na nabytych gruntach miejskich i prywatnych.
 • Sprzedaż gruntów miejskich powojskowych, na których w oparciu o koncepcję miasta powstała galeria handlowa „Brama Mazur” i kino, zatrudniające ponad 600 pracowników oraz zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i stworzenie Placu Miejskiego.
 • Pomoc i współpraca z inwestorem w realizacji parku handlowego „Tu i teraz” w budynku dawnego szpitala miejskiego przy ul. Mickiewicza, w którym powstało ponad 200 miejsc pracy.
 • Opracowanie we współpracy z przedsiębiorcami i wdrożenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dających możliwość dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz tworzenia zakładów produkcyjnych na gruntach komunalnych i prywatnych.
 • Wspieranie istniejących firm w realizacji nowych inwestycji, w ramach których tworzone były nowe miejsca pracy (plany, udostępnianie gruntów, budynków).
 • Stosowanie ulg w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 • Wybudowanie Parku Naukowo-Technologicznego dla przedsiębiorców, inwestorów i absolwentów uczelni technicznych: inkubatora technologicznego, przemysłowego, laboratoriów i biur, wynajmowanych po obniżonych cenach. To miejsce, które daje szansę powrotu młodym ełczanom do Ełku. W chwili obecnej zatrudnionych jest tam 60 osób.
 • Porozumienie Miasta Ełku i Gminy Ełk ustanawiającej Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • Pozytywne zakończenie zabiegów o utworzenie w Ełku kierunków technicznych w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – utworzenie Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.
 • Organizacja targów budowanych w celu promocji i rozwoju branży budowlanej w Ełku i regionie
 • Budowa Obwodnicy Miasta Ełku
 • Budowa Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku
 • Uzbrojenie ok. 30 ha gruntów inwestycyjnych
 • Rozszerzenie granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Zagospodarowanie terenu po starym szpitalu
 • Sprzedaż gruntów miejskich pod galerię handlową „Brama Mazur”
 • Organizacja Ełckich Targów Budowlanych