Zrealizowano

Pomoc społeczna i polityka prorodzinna

 • Realizacja programu pracy streetworkerów (pedagogów ulicy), pracujących na podwórkach, w bramach z dziećmi, młodzieżą zagrożoną marginalizacją i wpływem złego środowiska (36 pedagogów realizujących powierzone im zadania w latach 2009-2014 – 36, 900 dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie).
 • Powołanie asystentów rodzin, którzy opiekują się i udzielają pomoc rodzinom mającym trudności w wychowaniu dzieci, z przemocą, niezaradnością, ubóstwem.
 • Utworzenie Poradni Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Ełku, w ramach której funkcjonuje punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej – dyżury psychoterapeuty ds. uzależnień, prawnika, psychologa, specjalisty do pracy z agresorem, psychiatry oraz punkt konsultacyjny dla młodzieży – konsultacje dla dzieci i rodziców, podczas których korzystać można z porad i terapii indywidualnej psychologa, socjoterapeuty i specjalisty ds. resocjalizacji.
 • Funkcjonowanie Rady Rodziny przy Prezydencie Miasta – aktywnego forum przedstawicieli organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc rodzinie i dzieciom.
 • Funkcjonowanie Rady Senioralnej przy Prezydencie Miasta Ełku – forum przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych działających na rzecz środowiska osób starszych lub zrzeszających osoby starsze.
 • Opracowanie i wdrożenie Ełckiej Karty Dużej Rodziny 3+ (korzysta z niej ponad 450 rodzin, tj. 2300 osób), wprowadzającej system zniżek i ulg na korzystanie z usług świadczonych przez ECK, MOSiR, miejskie przedszkola oraz 48 prywatnych przedsiębiorców.
 • Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
 • Wdrożenie programów:
  • „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” na lata 2014-2016, który powstał w celu umacnianiu roli rodziny oraz wspierania realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny.
  • „3 – letni Program Wspierania Rodziny w Mieście Ełku na lata 2013-2015”.
 • Realizacja programu pracy streetworkerów (pedagogów ulicy)
 • Powołanie asystentów rodziny
 • Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Ełku
 • Funkcjonowanie Rady Rodziny
 • Powołanie Rady Senioralnej
 • Opracowanie i wdrożenie Ełckiej Karty Dużej Rodziny 3+
 • Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Wdrożenie programu Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa
 • Wdrożenie programu wspierania rodziny w mieście Ełku na lata 2013-2015