Program 2018 – 2023

OTOCZENIE

Otoczenie naszego miejsca zamieszkania, nauki, pracy czy wypoczynku ma znaczący wpływ na nasze życie, postrzeganie świata. Zwiększenie wpływu ełczan na zmiany swego najbliższego otoczenia pogłębi poczucie więzi ze swym miastem. A wdrażane narzędzia wsparcia uaktywnią mieszkańców oraz ich wspólnoty.

Będziemy to realizowali m.in. poprzez:

  1. Opracowanie nowego systemu kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, uwzględniającego nowe tereny rozwojowe,
  2. Modernizację kamienic i innych budynków mieszkalnych,
  3. Stworzenie nowego systemu dofinansowania renowacji wiekowych budynków, które nie znajdują się w rejestrze zabytków,
  4. Zagospodarowanie kolejnych podwórek w centrum i poza nim, poprzez utwardzanie dróg, budowę parkingów, urządzanie zieleni oraz wyposażenie ich w oświetlenie, małą architekturę i place zabaw,
  5. Współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami w zakresie podejmowania i współfinansowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć,
  6. Budowę nowego terenu zielonego w centrum Ełku wraz ze strefą dla rodzin w kwartale ulic: Kościuszki – Orzeszkowej – Armii Krajowej,
  7. Tworzenie kolejnych miejsc i stref dla rodziców, dzieci i młodzieży: w tym budowę parku rodzinnego na os. Konieczki u zbiegu ulic Kolonia i Bora-Komorowskiego,
  8. Zagospodarowanie terenu wokół „bajorka” na os. Północ II i utworzenie tam strefy dla dzieci, seniorów oraz rodzin,
  9. Realizację drugiego etapu wyposażenia parków w siłownie, place, zabaw, oświetlenie na os. Grunwaldzkim, na os. Bogdanowicza, os. Tuwima.