Programy i plany

Program 2018 – 2023

EŁK – Większa PRZESTRZEŃ – Większe DOBRO

PROGRAM ROZWOJU EŁKU W LATACH 2018 – 2023
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025

Ełk to miasto i ludzie. Ale Ełk to przede wszystkim ponadczasowa wartość. Wartość, a właściwie potencjał, który wymaga szczególnej troski ze strony mieszkańców oraz ich reprezentantów – prezydenta Ełku i radnych.

Ełk rozwinięty gospodarczo, społecznie, przestrzennie i środowiskowo – to wizja naszego miasta, które zarządzane sprawnie, we współpracy z ełczanami stanie się faktem tylko wtedy, kiedy wdrożony zostanie dobry program. Powinien on być realizowany przez sprawdzonych i skutecznych w działaniu ludzi.

EŁK – Większa PRZESTRZEŃ – Większe DOBRO. PROGRAM ROZWOJU EŁKU W LATACH 2018 – 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025 to pomysł na dalszy dynamiczny rozwój Ełku. Wierzę, że z dala od wielkiej polityki, a blisko naszych, ełckich spraw będziemy w stanie mądrze go zrealizować.

Program powstał w oparciu o przeprowadzone liczne rozmowy – formalne i nieformalne – w ramach codziennych spotkań na ulicy, w firmach, w czasie wydarzeń organizowanych w naszym mieście. Jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania ełczan oraz realne możliwości realizacyjne samorządu miasta Ełku. Jest on kontynuacją planów sprzed dwunastu, ośmiu i czterech lat. Zakłada realizację celów możliwych do wykonania w ramach dostępnych źródeł finansowania. Uwzględnia również fakt mocno zmniejszającego się współfinansowania przedsięwzięć samorządowych przez Unię Europejską w latach 2021-2027. W mniejszym zakresie potrzebna będzie umiejętność pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, które będą dedykowane samorządowi w mniejszym – niż dotychczas – stopniu. Dlatego wdrażanie koncepcji miasta inteligentnego – smart city – zarządzanego w oparciu o zasoby, które oszczędzamy oraz innowacyjne technologie, elektromobilność będzie nowym i kluczowym procesem w rozwoju Ełku.

Dobo Wspólne – jako lokalne stowarzyszenie od 20 lat aktywnie uczestniczy w życiu miasta. Zrzesza ludzi aktywnych, kreatywnych, pozytywnie nastawionych do świata, doświadczonych zawodowo, życiowo i społecznie, ale także pełnych zapału młodych obywateli Ełku. Takich też rekomenduję jako kandydatów na radnych, którzy codzienną pracą, zaangażowaniem będą blisko spraw ełczan. Nasza apolityczność daje gwarancję na szerszy dialog i porozumienie nie tylko z radnymi różnych ugrupowań, ale także samorządem województwa i administracją rządową.

Zauważane przez nas i zgłaszane przez ełczan problemy staramy się systematycznie rozwiązywać, a opracowywane wizje rozwoju skutecznie wdrażać w życie. Działania samorządu, którym współzarządzam są wielokierunkowe. Tylko jednoczesny rozwój na wielu płaszczyznach takich jak gospodarka i przedsiębiorczość, edukacja, ochrona środowiska, sport czy kultura, aktywność mieszkańców, drogownictwo i transport oraz wiele innych – pozwalają realnie zaspokoić potrzeby ełczan i wyzwalać w nas poczucie dumy z miejsca, w którym żyjemy.

Program oparty jest na 10 punktach – filarach, które rozwijają dotychczasowe działania i akcentują nowe zadania:

  1. GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
  2. RODZINA, MŁODZIEŻ, SENIORZY
  3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
  4. TRANSPORT, DROGI, INTELIGENTNE MIASTO
  5. OTOCZENIE 
  6. EDUKACJA I SZKOLNICTWO 
  7. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
  8. SPORT, KULTURA i TURYSTYKA
  9. AKTYWNI EŁCZANIE, PRZYJAZNY URZĄD
  10. FINANSE MIEJSKIE

Nie jest to zamknięty katalog zadań do wykonania. Z chęcią zapoznam się z uwagami i wnioskami Ełczan.

Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku