Program 2014 – 2018

Rodzinny Ełk

Ełk ma to szczęście, że przybywa tu mieszkańców. Dbać będziemy o ełckie rodziny, w szczególności wielodzietne oraz te, które z różnych przyczyn przeżywają kłopoty. Wdrożone zostaną nowe programy wsparcia rodzin, a także niezamożnych ełczan i niepełnosprawnych.

Ełckim rodzinom, a także osobom przeżywającym trudności pomagać będziemy poprzez:

 1. okpromowanie i wspieranie rodzin poprzez programy, w tym między innymi: rozwijanie programu pomocy rodzinom wielodzietnym w ramach Miejskiej Karty Dużej Rodziny „Trzy PLUS”,
 2. okprzeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie psychologiczne, prawne i terapeutyczne,
 3. okwspieranie ełczan potrzebujących pomocy: niezamożnych, niepełnosprawnych, rodzin zagrożonych przemocą, rozpadem, alkoholizmem poprzez programy osłonowe oraz wsparcie grup sąsiedzkich,
 4. okwspieranie finansowe i organizacyjne świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
 5. okaktywizację środowisk seniorów i wspieranie działań rodzących porozumienia międzypokoleniowe,
 6. okwspieranie centrów i klubów integracji społecznej,
 7. okprzeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez sport, kulturę,
 8. rozszerzenie obszaru działań pedagogów ulicy w miejscach, gdzie dzieci i młodzież najbardziej narażone są na zaniedbanieok i wykluczenie społeczne,
 9. pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych (zakup podręczników, wyposażenia szkolnego),ok
 10. likwidację barier utrudniających poruszanie się i funkcjonowanie niepełnosprawnym,ok
 11. finansowanie wykonywanych przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych i stołówki dla najuboższych,ok
 12. okpoprawę jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.