Program 2014 – 2018

Finanse miejskie

Skuteczne pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej i innych źródeł, surowa dyscyplina finansów miejskich, umiejętne gospodarowanie gruntami miejskimi oraz stabilny i przyjazny mieszkańcom system opłat i podatków lokalnych to podstawa realizacji wszystkich zadań i rozwoju miasta. Z dużą starannością dbać będziemy o miejskie finanse.

Planowane inwestycje i przedsięwzięcia w Ełku wymagają odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Dlatego też zamierzamy:

  1. skutecznie pozyskiwać fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz z innych źródeł na realizację inwestycji i przedsięwzięć rozwijających Ełk,
  2. oszczędnie i w zrównoważony sposób gospodarować budżetem miasta,
  3. pozyskiwać fundusze ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo i inwestycje,
  4. zapewnić właściwą pozycję miastu w programach wojewódzkich, finansowanych z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020,
  5. współpracować z samorządami powiatu Ełckiego, województwa oraz EGO w ramach Stowarzyszenia Powiatów Miast i Gmin „EGO Kraina Bociana” w celu zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania dla wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego