Program 2014 – 2018

Edukacja, młodzież

Wiedza, jak nigdy dotąd, odgrywa ogromną rolę w rozwoju społeczeństwa. Dlatego też uczynię wszystko, by dzieci i młodzież w ełckich przedszkolach i szkołach miały jak najlepsze warunki do nabywania wiedzy oraz kształtowania postaw. Placówki oświatowe realizować będą nowoczesne programy, wykorzystując narzędzia informatyczne. Budynki szkolne i przedszkolne oraz ich otoczenie będą ulegały modernizacjom, by nauka i praca w nich były przyjemnością.

Przedsięwzięcia w obszarze edukacji dzieci i młodzieży, stwarzania im najlepszych szans rozwojowych w systemie szkolnym i pozaszkolnym realizowane będą m.in. w oparciu o:

 1. termomodernizację budynków przedszkoli i szkół,
 2. modernizację i rozbudowa placów zabaw przy przedszkolach,
 3. modernizację i rozbudowa obiektów szkolnych,
 4. wyposażanie szkół w nowoczesne urządzenia: komputery, tablice interaktywne, szafki,
 5. powstanie Szkoły Młodego Einsteina jako miejsca poznawania świata przez zabawę,
 6. wdrożenie programu rozwoju oświaty w mieście do roku 2020 uwzględniającego dodatnią demografię,
 7. wspieranie inicjatyw tworzenia żłobków i przedszkoli,
 8. rozbudowę monitoringu wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach,
 9. przyznawanie stypendiów aktywnym społecznie, najzdolniejszym oraz najuboższym uczniom,
 10. realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających talenty i zainteresowania,
 11. współpraca i wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży, rozwijająca umiejętności językowe i społeczne uczniów,
 12. współfinansowanie zajęć wychowania fizycznego na pływalni miejskiej,
 13. zatrudnienie na osiedlach animatorów młodzieżowych, zajmujących się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 14. współpracę ze szkołami wyższymi w Ełku: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania, Wyższą Szkołą Gospodarki oraz Wyższym Seminarium Duchownym.