Program 2014 – 2018

Aktywni Ełczanie i sprawny Urząd

Wprowadzać będziemy narzędzia współdziałania, współpracy i współodpowiedzialności aktywnych Ełczan w zarządzaniu sprawami miasta. Stosować będziemy nowe formy kooperacji i wspomagania organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Administracja miejska nadal będzie usprawniana tak, by sprawy Ełczan i inwestorów były załatwiane profesjonalnie, sprawnie i szybko.

Działania w tych zakresach będą realizowane poprzez:

 1. włączanie mieszkańców i organizacji pozarządowych do aktywnego zarządzania sprawami miasta, np. poprzez konsultacje społeczne, inicjatywę lokalną, dotacje na renowacje zabytków,
 2. aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym zlecanie im zadań miasta w zakresie pomocy społecznej, edukacji, ekologii, sportu, turystyki, kultury, ochrony zdrowia i finansowanie projektów wyłonionych w konkursach,
 3. wspólne opracowywanie przez samorząd i organizacje społeczne rocznego programu współpracy,
 4. udział organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji dotyczących stowarzyszeń (konsultacje społeczne, forum współpracy),
 5. organizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych,
 6. włączanie Urzędu Miasta i instytucji miejskich do akcji organizowanych przez organizacje pozarządowe,
 7. wspieranie wolontariatu i idei pomocniczości,
 8. usprawnianie obsługi Klientów przez urzędników, w tym wdrożenie Systemu załatwiania spraw drogą internetową,
 9. powołanie rad doradczo-konsultacyjnych: przedsiębiorczości, rodziny, sportu, senioralnej,
 10. podtrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami – organizowanie spotkań we wspólnotach, komunikowanie się za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych,
 11. rzetelne i regularne informowanie mieszkańców o działaniach samorządu, np. wydawanie bezpłatnej gazety miejskiej, publikacji multimedialnych