Program 2010 – 2014

Rozwój gospodarczy

 1. okBudowę Techno-Parku, czyli Inkubatora Przedsiębiorczości i Nowych Technologii, gdzie powstaną specjalne miejsca do pracy (w tym także hale produkcyjne) dla ludzi młodych, kreatywnych wykorzystujących nowe technologie w produkcji i usługach.
 2. okUzbrajanie terenów (budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, elektrycznych, teleinformatycznych i dróg) pod inwestycje, np. w sąsiedztwie Strefy Ekonomicznej i obwodnicy miasta, gdzie ulokują się nowe firmy, dające miejsca pracy.
 3. okWspomaganie budowy rurociągu gazu ziemnego i biogazu, dzięki czemu potanieje gaz w mieszkaniach, a przedsiębiorcy uzyskają dostęp do nowego, taniego źródła energii w produkcji.
 4. okPomoc w procesie inwestycyjnym i budowie nowoczesnych galerii handlowych, które stworzą blisko 1000 miejsc pracy, przy jednoczesnej ochronie interesów lokalnych przedsiębiorców.
 5. okPodjęcie działań zmierzających do utworzenia w okolicach Ełku lądowiska dla awionetek biznesowych i turystycznych.
 6. okPodjęcie działań zmierzających do powiększenia powierzchni miasta Ełku w uzgodnieniu z różnymi podmiotami i instytucjami.
 7. okWsparcie promocji i wspólnych działań ze Strefą Ekonomiczną w celu pozyskania nowych inwestorów, tworzących w Ełku przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.
 8. okPomoc przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy – wdrażanie przyjaznego systemu podatków i opłat lokalnych.
 9. okObniżenie podatku od środków transportu w celu ożywienia lokalnej branży transportowej i zachęcenia przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności transportowej w Ełku.
 10. okZawieranie partnerstw publiczno-prywatnych w celu realizacji inwestycji służących mieszkańcom i przedsiębiorcom.
 11. okKonsultowanie najważniejszych decyzji dotyczących sfery biznesu (podatki i opłaty lokalne, najważniejsze inwestycje miejskie) z przedstawicielami przedsiębiorców różnych branż.
 12. okRealizację projektów szkoleniowych dla przedsiębiorców, współfinansowanych z Unii Europejskiej.