Program 2010 – 2014

Pomoc społeczna

  1. okFinansowanie wykonywanych przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych i stołówek dla najuboższych.
  2. okPoprawę jakości obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz stworzenie właściwych warunków do obsługi Ełczan w tej placówce.
  3. okRozwijanie programu pracy pedagogów ulicy w miejscach, gdzie dzieci i młodzież najbardziej narażone są na niebezpieczeństwo.
  4. okZmniejszanie oraz likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych, utrudniających poruszanie się i funkcjonowanie niepełnosprawnym.
  5. okPomoc w tworzeniu hospicjum i domu samotnej matki.
  6. okPomoc dzieciom z rodzin zagrożonych (zakup podręczników, wyposażenia szkolnego, tworzenie i wspomaganie świetlic środowiskowych).
  7. okWspomaganie funkcjonowania centrów integracji społecznej.