Program 2006 – 2010

Pomoc społeczna i polityka prorodzinna

  1. okFinansowanie wykonywanych przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenie rodzin zastępczych, noclegowni dla bezdomnych, stołówki dla najuboższych, środowiskowego domu samopomocy.
  2. okPoprawę jakości obsługi klientów MOPS-u, GOPS-ów i PCPR-u.
  3. okWspieranie rozwoju rodzinnych domów dziecka.
  4. okUtworzenie punktów konsultacyjnych w największych skupiskach ludności (w tym byłych pracowników PGR), w których pracowaliby psychologowie, prawnicy, pielęgniarki, pedagodzy oraz animatorzy lokalni.
  5. okZmniejszanie i likwidację barier architektonicznych i urbanizacyjnych, utrudniających funkcjonowanie niepełnosprawnym.
  6. okPomoc w utworzeniu hospicjum i domu samotnej matki.
  7. okPomoc dzieciom z rodzin zagrożonych w zakresie edukacji – zakup podręczników, wyposażenia szkolnego, tworzenie świetlic środowiskowych.